1. Chaka Oxtenta Battles Royale Ganhos: 28
2. Hugo-of-clack Battles Royale Ganhos: 23
3. Kramer Battles Royale Ganhos: 17
4. Death Knight Battles Royale Ganhos: 11
5. Nickdoidao Battles Royale Ganhos: 11
6. Neth Battles Royale Ganhos: 10
7. Kiki Battles Royale Ganhos: 10
8. Rocky Kill Battles Royale Ganhos: 9
9. Jarvys Battles Royale Ganhos: 8
10. Mirabell Battles Royale Ganhos: 8
11. Uai Uai Battles Royale Ganhos: 6
12. Eliizabeth Battles Royale Ganhos: 6
13. Str-online Battles Royale Ganhos: 6
14. Cigarette Seller Battles Royale Ganhos: 6
15. Diieguiinho Battles Royale Ganhos: 5
16. Skillet show Battles Royale Ganhos: 5
17. Lendry Battles Royale Ganhos: 5
18. Bucelinha Battles Royale Ganhos: 5
19. Nbssgames Battles Royale Ganhos: 4
20. Caraitotriste Battles Royale Ganhos: 4
21. Did Battles Royale Ganhos: 3
22. Scoppey Battles Royale Ganhos: 3
23. Young Battles Royale Ganhos: 3
24. Zerobala Battles Royale Ganhos: 3
25. The Striker Battles Royale Ganhos: 3
26. Motherfoca Battles Royale Ganhos: 3
27. Anni Battles Royale Ganhos: 3
28. Micalateia Battles Royale Ganhos: 3
29. Dielpok Battles Royale Ganhos: 3
30. Sairepe Battles Royale Ganhos: 2
31. Seeu Buceta Battles Royale Ganhos: 2
32. Rafaell Battles Royale Ganhos: 2
33. Gafanha Battles Royale Ganhos: 2
34. Coronel Moreira Battles Royale Ganhos: 2
35. Sweet Lower Battles Royale Ganhos: 2
36. Ferr Battles Royale Ganhos: 2
37. Battleground Battles Royale Ganhos: 2
38. Kalifa Battles Royale Ganhos: 2
39. Benja Macana Gruesa Battles Royale Ganhos: 2
40. Fuck The World Battles Royale Ganhos: 2
41. Chapoo Battles Royale Ganhos: 2
42. Benja Macana Preta Battles Royale Ganhos: 2
43. Nexcau Battles Royale Ganhos: 2
44. Herosmithsjt Pro Battles Royale Ganhos: 2
45. Pequeno Nubizim Battles Royale Ganhos: 1
46. Sadman Battles Royale Ganhos: 1
47. Bart Battles Royale Ganhos: 1
48. Yhoozito Battles Royale Ganhos: 1
49. Never Say Never Battles Royale Ganhos: 1
50. Fortnite Battles Royale Ganhos: 1